Mbrojtja e të dhënave dhe privatësisë

Disa të dhëna që mbledhim mund të konsiderohen personale dhe ne po e mbrojmë atë në përputhje me Rregulloren e BE-së 2016/679 (Akti i Përgjithshëm i Mbrojtjes së të Dhënave).
Mbrojtja e të dhënave dhe privatësisë

Kur publikojmë ndryshime në këtë deklaratë të privatësisë, do të përfshijmë datën e modifikimit të fundit të deklaratës. Nëse ndryshojmë ndjeshëm deklaratën ose mënyrën e përdorimit të informacionit tuaj personal, ne do t'ju njoftojmë duke njoftuar qartë njoftimin para se të bëjmë ndonjë ndryshim ose duke dërguar direkt njoftimin. Ne ju rekomandojmë që të rishikoni në mënyrë periodike këtë deklaratë.

Pse mbledhim të dhëna

Ne përpunojmë të dhënat tuaja vetëm për qëllimet e justifikuara nga shërbimet tona. Ne i përpunojmë këto të dhëna duke respektuar të drejtën tuaj themelore për privatësinë, duke përfshirë nevojën për të mbrojtur integritetin personal dhe privatësinë, dhe ne gjithmonë mbani parasysh se nuk mbledhim të dhëna më shumë sesa ne kemi nevojë për të ofruar shërbimin e dëshiruar. Nëse nuk është deklaruar ndryshe, ne në Carwiz përcaktojmë qëllimin dhe mënyrën e mbledhjes së të dhënave tuaja dhe në kuptimin juridik do të thotë që ne të veprojmë si "menaxher i përpunimit" të të dhënave personale.

Ne mbledhim të dhëna në mënyrë që të mundemi:

 • Te sigurojme një shërbim të rezervimit të automjeteve

 • Te perfundojme një marrëveshje qeraje dhe të japim një faturë

 • Te kemi mundesi tju pergjigjemi pyetjeve tuaja, ankesave dhe reclamimeve

 • Tju dergojme informacione për ofertat tona

Cilat të dhëna nuk mbledhim

Rezervimi i automjeteve

Nëse dëshironi të bëni një rezervim të automjetit do na duhen informacione personale nga ju: emri, mbiemri, adresa, numri i telefonit dhe adresa e postës elektronike.

Marrja me qera e një makine

Pasi të vendosni që dëshironi të merrni me qira një automjet nga oferta jonë, do na duhen pak më shumë nga të dhënat tuaja personale, në mënyrë që të mund të lidhim një marrëveshje qeraje. Këto të dhëna përfshijnë:

 • Emri dhe mbiemri
 • adresa, qyteti
 • OIB
 • Data e lindjes
 • mosha
 • letërnjoftimi / pasaporta (numri dhe periudha e vlefshmërisë)
 • numrin e licencës së shoferit, emetuesit dhe datën e vlefshmërisë
 • Numri i kartës së kreditit
 • numër telefoni
 • E-mail adresa

Hetim / Ankesë / Reklamim

Nëse nuk do të ishit i kënaqur me diçka ose do të dëshironit të raportoni diçka që ishte e gabuar me automjetin, do të na duhet informacioni i mëposhtëm:

 • Emri dhe mbiemri
 • Adresë
 • OIB
 • numër telefoni
 • numri dhe koha e vlefshmërisë së kartës së identitetit
 • numrin e licencës së shoferit, emetuesit dhe datën e vlefshmërisë

Si mbledhim të dhëna

Në përgjithësi, ne mbledhim të dhëna në mënyrat e mëposhtme:

 • Kur kërkon përdorimin e shërbimeve tona
 • Kur na jepet shprehimisht, për shembull duke dërguar një e-mail ose duke bërë një telefonatë
 • Duke përdorur faqen tonë të internetit. Carwiz përdor cookies në mënyrë që disa informacione personale mund të jenë në dispozicion. Cilat janë cookies dhe si i përdorim ato mund të gjenden në këtë adresë: https://www.carwiz.al/al/general-releases/cookies/
 • Përmes nënshkrimit në gazetën tonë
 • Përmes privilegjeve të marketingut të drejtpërdrejtë që mund të jepen, për shembull, përmes e-mailit ose duke nënshkruar direkt një formë civile kur p.sh. duke hyrë në zyrat tona të degës

Kudo që të jetë e mundur ne do t'ju informojmë se cilat informata keni nevojë për të na dhënë para se të filloni shërbimin tonë.

Në faqen tonë të internetit, ne mund të përdorim cookies ose mjete të tjera të mbledhjes së të dhënave. Ju mund të gjeni detaje në politikën tonë të cookie-t.

Disa faqe të palëve të treta mund të kontrollojnë trafikun nga produktet dhe shërbimet tona, siç janë numri i klikimeve dhe termat e kërkimit të përdorur. Ne nuk japim asnjë informacion personal për këto shërbime.

Si të mbroni të dhënat tuaja

Ne kemi masat e duhura teknike dhe administrative për të siguruar që të dhënat e përdoruesve tanë të mbrohen nga aksesi, përdorimi, ndryshimi ose humbja e paautorizuar ose aksidentale. Masat e marra kontrollohen rregullisht dhe përshtaten vazhdimisht me gjendjen aktuale të teknologjisë.

Ne veprojmë me informacionin tuaj në përputhje me ligjin. Ne gjithashtu kërkojmë nga furnizuesit tanë dhe ofruesit e shërbimeve që të dorëzojnë vlerësimet e sigurisë dhe të demonstrojnë përputhshmërinë e tyre me ligjet e aplikueshme dhe standardet e industrisë.

Ne rregullisht shqyrtojmë, përmirësojmë dhe përditësojmë procedurat e punës, proceset e biznesit dhe masat teknike për të përmirësuar privatësinë tuaj dhe për të siguruar që ne jemi në përputhje me politikat tona të brendshme.

Si e ndajmë informacionin tuaj

CARWIZ mund të dorëzojë të dhënat tuaja personale palëve të treta në rastet e mëposhtme:

 • me qëllim të përmbushjes së obligimeve ligjore, e. për dërgimin në gjykata ose autoritetet e tjera kompetente, gjatë ose gjatë kryerjes së procedurave civile, penale, kundërvajtëse ose të tjera
 • për mbrojtjen e të drejtave, sigurisë ose pronës së CARWIZ;
 • Për qëllime të lidhjes dhe / ose ekzekutimit të kontratave ose transaksioneve të përpunimit me ndërmjetësuesit, agjencitë përmes të cilave keni kontaktuar me CARWIZ
 • për të parandaluar ose kufizuar dëmet që mund të shkaktohen në CARWIZ;
 • në raste të tjera, me kusht që të keni dhënë aprovimin tuaj.
 • CARWIZ will in any case, when sharing your personal information with third parties, prohibit the use of your personal data for a different purpose than the contracted one, and will bind third parties on keeping confidentiality of your personal information.

CARWIZ, në çdo rast, kur ndan informacionet tuaja personale me palët e treta, ndalon përdorimin e të dhënave tuaja personale për një qëllim tjetër nga ai i kontraktuar Sa kohë i mbajmë të dhënat tuaja

Të dhënat personale do të mbahen në një formë që lejon identifikimin vetëm për aq kohë sa është e nevojshme për qëllimet për të cilat përpunohen të dhënat personale. Ose se si rregullat e caktuara të vendit tonë kërkojnë nga menaxheri i përpunimit të mbaje të dhënat personale konfidenciale. Të dhënat personale mund të ruhen për një periudhë më të gjatë në kushte të caktuara të përcaktuara, si për qëllime statistikore, për qëllime arkivimi në interes të publikut.

Në rastet kur të dhënat tuaja trajtohen në bazë të privimit tuaj, nëse e revokoni privilegjin, ne do të ndalojmë përpunimin e të dhënave tuaja dhe nuk do ta përdorim më, por kjo mund të rezultojë në pamundësinë për të përdorur disa përfitime shtesë që lidhen me të .

Ju lutem vini re se të dhënat tuaja nuk do të fshihen në intervalet e caktuara kohore nëse është iniciuar një pagesë e detyrueshme e kërkesave të papaguara ose nëse një procedurë tjetër fillon, atëherë të dhënat personale do të fshihen pas zgjidhjes përfundimtare të së njëjtës procedurë ose kufizim statutor të kërkesa statutore që rregullojnë marrëdhëniet e detyrueshme dhe juridike.

Të drejtat tuaja

 • E drejta për të hyrë në të dhënat personale - ju keni të drejtë të kërkoni dhe të merrni informacione personale për ju (me shkrim, me telefon ose me email) me të cilat po merremi, me kusht që identiteti juaj të jetë pa dyshim i vërtetuar dhe provuar
 • E drejta për të korrigjuar ose përditësuar të dhënat tuaja personale - Në rast se të dhënat tuaja janë të pasakta ose të paplota, ju keni të drejtë të bëni korrigjimin ose përditësimin e të dhënave tuaja personale me shkrim ose personalisht, me kusht që identiteti juaj të jetë pa dyshim i vlefshëm dhe provuar. Ju jeni përgjegjës për sigurimin e informatave të sakta personale dhe ju jeni të detyruar të na njoftoni për ndonjë ndryshim të rëndësishëm në informacionin tuaj personal (ndryshimi i emrit / mbiemrit, adresës etj)
 • E drejta për të fshirë të dhënat personale - nëse nuk ka më ndonjë arsye pse të dhënat tuaja personale janë duke u përpunuar dhe për qëllimin për të cilin jane mbledhur, këto të dhëna do të fshihen nëse kjo nuk është në kundërshtim me rregulloret e vlefshme ose nëse nuk përpunon të dhëna në qëllime statistikore kur nuk është më e mundur në bazë të të dhënave personale për të identifikuar personin të cilit i përkasin këto të dhëna ose nëse ato nuk janë të nevojshme për themelimin, zbatimin ose mbrojtjen e kërkesave ligjore.

Informatat kontaktuese

Nëse dëshironi të dini më shumë për mbrojtjen e të dhënave tuaja personale ose dëshironi të arrini një nga të drejtat tuaja, ju mund të na kontaktoni me e-mail info@carwiz.al, me telefon në + 355 6755 55 568 ose duke dërguar një kërkesë ne adresen: Carwiz Albania, Engjellushe Bixha, Aeroport Road, 1504 Tirana International Airport “Mother Teresa", Rinas, Albania

Për të rritur përvojën tuaj në shfletim, faqja web CARWIZ përdor cookies dhe teknologji të ngjashme. Nëse vazhdoni ta shihni këtë faqe, ne do të konsiderojmë se jeni dakord me përdorimin e tyre. Më shumë informacion »